Local rules

EXTRA KHG&CC TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS – 2024
Let op: vanaf 12 mei zijn er schapen in de baan. Daarvoor gelden de volgende plaatselijke regels:
a)     Afgerasterde gebied met Schapen is GUR
b)     Het is een Verboden Speelgebied, dus je moet verplicht ontwijken en mag je bal niet uit dit gebied halen
c)     GUR-gebied strekt tot 1 stoklengte buiten afrastering.
d)     Ontwijken is verplicht bij stand en/of swing maar geldt niet voor je speellijn
e)     Als bal in General Area ligt dan ook droppen in General Area (dus niet op een green)
f)      16-1b: Bal is gevonden (zichtbaar) in de GUR: nearest point of complete relief bepalen en binnen 1 stoklengte droppen, niet dichter bij de hole (ontwijken geldt ook voor je stand). Geen straf.
g)     16-1.e: Bal is niet gevonden (niet zichtbaar):
h)     Als het bekend of praktisch zeker is dat bal in GUR ligt: droppen binnen 1 stoklengte daar waar de bal de grens met GUR het laatst kruiste. Geen straf.
i)      Is het niet zeker dat de bal erin ligt: terug naar waar je vandaan komt, 1 strafslag

KHG&CC PLAATSELIJKE REGELS – 2024

BUITEN DE BAAN (REGEL 18)
a)       Buiten de baan is voorbij de hekken die de grens van de baan aangeven of is gemarkeerd met witte palen
b)      Het hek met schrikdraad op hole 5, 6, 14 en 15 is geen buiten de baan grens.

HINDERNISSEN (REGEL 17)
De greppels aan de rechterzijde van hole 18 zijn geen hindernissen. Deze moeten worden behandeld als onderdeel van het algemene gebied. Dus speel de bal zoals deze ligt.

ABNORMALE BAAN OMSTANDIGHEDEN (REGEL 16)
a)       Alle wegen en paden (behalve graspaden) zijn vaste obstakels. Belemmering mag worden ontweken volgens Regel 16.1.
b)      GUR wordt gemarkeerd door een blauwe lijn en/of blauwe paaltjes. Een verboden speelzone wordt gemarkeerd door een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
c)       Hekken met schrikdraad (holes 5, 6, 14, en 15) zijn een verboden speelzone die zich uitstrekt tot 1 clublengte aan weerszijde van het schrikdraad. De verboden speelzone moet worden beschouwd als een abnormale baanomstandigheid en het is verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
d)      Vaste obstakels vlak bij de green: Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.
Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en: - binnen twee clublengten van de green ligt, en - binnen twee clublengten van de bal. Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
e)      Oefenen is toegestaan op de oefengreens (naast tee van hole 1 en achter de green van hole 18) en op de oefenfaciliteiten gelegen binnen de grenzen van de baan.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels: Algemene Straf
Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - twee slagen

ONDERBREKEN VAN HET SPEL (REGEL 5.7b)
Bij hoornsignalen dient als volgt gehandeld te worden:

 • eén aanhoudende toon: spel onmiddellijk onderbreken, bal markeren en schuilplaats zoeken
 • drie korte tonen: het spel hervatten
 • opnieuw één aanhoudende toon: definitief stoppen van het spel, de baan verlaten

Straf voor overtreding: DISKWALIFICATIE

CODE OF CONDUCT (REGEL 1.2b)
De KHG&CC is rookvrij. Roken is daarom verboden, op het gehele terrein, inclusief de omliggende natuur, het startersgedeelte, alle oefenfaciliteiten, het clubhuis, het terras en de parkeerplaats. Dit verbod omvat ook het gebruik van elektronische sigaretten. Straf voor het overtreden van deze lokale regel is DISKWALIFICATIE

AANVULLENDE OPMERKINGEN

 • Wij verzoeken iedereen pitchmarks te repareren en harken buiten de bunker te leggen.
 • Het betreden van het gebied langs hole 5, 6, 14 en 15 -waar de koeien grazen- geschiedt op eigen risico.
 • Er zijn schuilhutten achter de tee van hole 2, naast de tee van hole 4, bij het pad van hole 8, bij de loods tussen hole 10 en 11 en tussen hole 7 en 15.

 

KHG&CC LOCAL RULES – 2024

OUT OF BOUNDS (RULE 18)
a) Out of bounds is beyond the fences forming the boundary of the course or is marked by white posts.
b) Electric fences along holes 5, 6, 14, and 15 do not mark out of bounds.

PENALTY AREAS (RULE 17)
All ditches on the righthand side of hole 18 are to be treated as part of the general area, not as penalty areas.

ABNORMAL COURSE CONDITIONS (RULE 16)
a) All roads and paths (except grass paths) are immovable obstructions. Relief from interference may be taken under Rule 16.1.
b) GUR is marked by blue lines and/or blue stakes. No play zones are marked with blue lines and one stake with a green top or blue stakes with green tops. These no play zones are abnormal course conditions. The player must take relief from no play zones under Rule 16.1f.
c) Electric fences on holes 5, 6, 14, and 15 are no play zones, these are to be treated as an abnormal ground condition. These no play zones extend to one club-length of the electric fence. Free relief must be taken from interference from the no play zones under Rule 16.1f.
d) Immovable Obstructions Close to Putting Greens: Relief from interference by an immovable obstruction may be taken under Rule 16.1. The player also has these extra options to take relief when such immovable obstructions are close to the putting green and on the line of play.Ball in General Area. The player may take relief under Rule 16.1b if an immovable obstruction is on the line of play and is: 
Within two club-lengths of the putting green, and 
Within two club-lengths of the ball. Exception
No Relief If Line of Play Clearly Unreasonable. There is no relief under this Local Rule if the player chooses a line of play that is clearly unreasonable.
e) Practice is allowed on the practice putting greens (next to the tee of hole 1 and behind the green of hole 18) and the practice facilities within the boundaries of the course.

Penalty for breach of local rule:
General Penalty, Match play – Loss of hole; Strokeplay – Two strokes.

SUSPENSION OF PLAY (Rule 5.7b)
In case of sounding of horn please proceed as follows:

 • One continuous blast: interrupt play, mark your ball and seek shelter immediately.
 • Three repeated short blasts: resume play
 • Another continuous blast: abandon play, leave course.

Penalty for breach of this rule: DISQUALIFICATION

CODE OF CONDUCT (Rule 1.2b)
The KHGCC is smoke free, therefore smoking is strictly prohibited, throughout the entire course, including the surrounding nature, the starter house area, all practice facilities, and the parking area. This prohibition also includes the use of electronic cigarettes. Penalty for a breach of this local rule is DISQUALIFICATION.

Temporary Local Rules are published in/near the starter’s office, in the clubhouse, and on the website.

ADDITIONAL REMARKS

 • Please repair pitch marks and place rakes outside the bunker.
 • Entering the area where the cows graze on hole 5, 6, 14 and 15 is at your own risk.
 • Shelters are located behind the tee of hole 2, beside the tee of hole 4, on the path between tee and green of hole 8, at the greenkeepers building between hole 10 and 11, and between hole 7 and 15. 

April, 2024 

Het wachtwoord is uw geboortedatum
Inloggen

Wachtwoord vergeten