Privacyverklaring KHG&CC

Privacyverklaring Koninklijke Haagsche Golf & Country Club (KHG&CC) ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

De Koninklijke Haagsche Golf en Country Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert de club u over de manier waarop de KHG&CC met persoonsgegevens om gaat.

De KHG&CC

De Koninklijke Haagsche Golf en Country Club (verder KHG&CC) is gevestigd aan de Groot Haesebroekseweg 22, te Wassenaar (2243 EC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409130. Indien u een vraag heeft of speciale wensen met betrekking tot uw gegevens, wordt u verzocht u te richten tot het secretariaat, secretariaat@khgcc.nl. U kunt ook altijd het bestuur benaderen met vragen en/of opmerkingen.

Privacyverklaring

De KHG&CC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat de KHG&CC:

 • uw persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vraagt indien deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert. Het gaat hierbij om het recht op inzage, correctie en verwijdering; en
 • niet werkt met cookies of iets dergelijks.

Doeleinden

Persoonsgegevens van leden worden door de KHG&CC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • ledenadministratie
 • financiële administratie
 • handicapregistratie
 • wedstrijdopgave en -verwerking
 • versturen van het clubblad Approach, nieuwsbrieven en berichten.

Bij persoonsgegevens van kandidaat-leden gaat het om het verschaffen van benodigde informatie aan de KHG&CC en de communicatie met kandidaat-leden en leden, in het kader van de procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap.
Bij de medewerkers van KHG&CC gaat het om personeels- en salarisadministratie.
Van gasten, leveranciers, contractanten en andere belangstellenden (die onze website bezoeken) gaat het vooral om het verschaffen van informatie door – en het kunnen communiceren met – derden die de KHG&CC willen bezoeken of anderszins contact met ons zoeken.

Verstrekking aan derden

De KHG&CC staat geen gebruik toe van persoonsgegevens door derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De gegevens die u ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De KHG&CC maakt gebruik van derde partijen voor:

 • de ledenadministratie, golfbaan software en handicapregistratie;
 • de verzending clubblad;
 • de Haagsche chipkaarten met catering en eigen saldo;
 • IT-ondersteuning; en
 • financiële - salarisadministratie voor de medewerkers.

Zelfstandige bewerkers van persoonsgegevens

De KHG&CC is een zelfstandige verwerker van persoonsgegevens. Er zijn vele zelfstandige verwerkers van persoonsgegevens. Een paar andere zelfstandige verwerkers waarmee de KHG&CC contact heeft, zijn:

 • banken; de KHG&CC bewaart van de leden geen bankgegevens;
 • de NGF levert NGF-chipkaarten en houdt handicaps bij;
 • de cateraar

Bewaartermijn

De KHG&CC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor afwijking van de regelgeving, zoals bijvoorbeeld voor eventuele kandidaat-leden en sollicitanten, zal de KHG&CC met betrokkene afspreken hoelang hun gegevens bewaard worden.

Beveiliging

De KHG&CC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bestaan onder andere uit:

 • alle personen die binnen KHG&CC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en tekenen daartoe een geheimhoudingsverklaring;
 • er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze IT-systemen gehanteerd;
 • de KHG&CC zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • de KHG&CC test en evalueert regelmatig;
 • bestuur, relevante commissieleden en medewerkers van de KHG&CC zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevensinzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Minderjarigen

Indien een minderjarige zich wenst te laten registreren bij de KHG&CC zal de toestemming van de ouder of voogd worden gevraagd. Ook voor het plaatsen van een foto van het jeugdlid in het clubblad, op de website of in het clubhuis wordt toestemming gevraagd.

Klachten

Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot het bestuur of het secretariaat van KHG&CC. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

De KHG&CC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft kunt u met het secretariaat (secretariaat@khgcc.nl of 070-5179607 keuze 1) contact opnemen.

 

25 mei 2018

Het wachtwoord is uw geboortedatum
Inloggen

Wachtwoord vergeten